Història

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES S.L.U. ,aquesta empresa ha anat creixent en paral·lel al consum d'electricitat en la nostra societat i ha passat de subministrar a tres o quatre punhistoria1ts de llum per vivenda i algun motor o un embarrat per tenir en marxa les màquines dels tallers, fins a arribar a la dependència absoluta, com avui dia, que no es concep no disposar d'energia segon a segon en cadascun dels àmbits de la nostra llar, de l'empresa, de l'oficina o del carrer, atès que gairebé tots els aparells que utilitzem tenen un component elèctric.

Tenim una empresa que ofereix un excel·lent servei d'electricitat en tot el nostre terme municipal amb una connexió directa a 220.000 V i una distribució de mitjana tensió a 25.000 V que transformem per a l'usuari a 220 i 380 V.

El nostre servei s'ha anat adequant durant els anys, d'acord amb la normativa Europea, i hem creat dues empreses: Electradistribució Centelles SLU i Electracomercial Centelles SLU.

A partir de juliol de 2009, vam entrar en la total liberalització del sector i estem plenament preparats per oferir aquest servei i ser competitius al mercat del sector elèctric. Una prova és aquesta pàgina web a la qual heu accedit i que ofereix tota una sèrie de serveis que se s'aniran ampliant durant els propers dies, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.